Water

Zonder zoetwater geen teelt van planten in kassen. Water is van levensbelang voor de glastuinbouw en binnen een modern glastuinbouwgebied hoort dan ook een compleet watersysteem. In Nieuw Prinsenland wordt dit ingevuld met de visie om zowel voor het teeltwater als voor het teeltafvalwater een duurzame oplossing te hebben. Dit betekent dat er in Nieuw Prinsenland wordt ingezet op de groenlabelkas normen als het gaat om de inhoud van gietwaterbassins, er een duurzame aanvullende gietwaterbron is gerealiseerd en er een gescheiden afvalwatersysteem is met voor het teeltafvalwater een eigen zuivering.

Back to amenities

Op Nieuw Prinsenland is een waterzuivering t.b.v. het leveren van aanvullend gietwater aan de glastuinbouwondernemers gerealiseerd. Met deze installatie zal proceswater van de suikerfabriek worden omgezet naar gietwater voor de glastuinbouw in het gebied Nieuw Prinsenland. De gietwaterinstallatie gaat aanvullend water leveren voor de glastuinbouwbedrijven volgens de specifieke eisen van de tuinders, die ieder met hun eigen bassin gemiddeld circa 85% van hun waterbehoefte kunnen dekken. De verwachting is dat op jaarbasis 270.000 m3 proceswater van de suikerfabriek omgezet kan worden naar 200.000 m3 gietwater. De productie van gietwater uit proceswater vindt plaats tijdens de suikerbietencampagne in de winterperiode. Om die reden zal er ook een ondergrondse opslag komen voor gietwater. Voor de aanleg, exploitatie en het beheer van de waterzuivering is er een overeenkomst gesloten met de Combinatie RBB. In de zomer van 2013 is het eerste gietwater geleverd aan de kassen op Nieuw Prinsenland.

Glastuinbouwbedrijven gebruiken voor de teelt van hun producten water. Dit gietwater bestaat voornamelijk uit regenwater en een aanvullende bron zoals in Nieuw Prinsenland gezuiverd proceswater van de suikerfabriek. Als het gietwater een aantal keer gebruikt is in de teelt (via recirculatie) dan bestaat de kans dat de gehaltes van stoffen zoals natriumchloride (zouten) in het water te hoog worden en daardoor schadelijk zijn voor de plant. Wanneer dit het geval is spuit de glastuinbouwer het water (het zogenaamde spuiwater) en neemt vers gietwater in voor zijn teelt. Dit spuiwater is relatief schoon en bevat weinig vervuiling, die vergelijkbaar is met gangbaar (huishoudelijk) afvalwater wat naar de rioolwaterzuivering (RWZI’s) gaat. Op dit moment is het in de Nederlandse glastuinbouw gangbaar om spuiwater te lozen op het riool en af te voeren naar de RWZI’s. Omdat het spuiwater weinig vervuiling bevat, hebben de RWZI’s dit water liever niet (het verdunt de afvalwaterstroom, waardoor de zuivering lastiger wordt). Omdat het spuiwater niet schoon genoeg is voor het oppervlakte water is in de Kaderrichtlijnwater (KRW) afgesproken dat in 2027 de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen van de glastuinbouw nagenoeg nul moet zijn. Dit betekent ook dat het spuiwater niet meer direct op het riool mag worden geloosd. Nieuw Prinsenland speelt nu al in op deze ontwikkeling en is bezig om vanaf de start van de realisatie van het project een oplossing te realiseren voor het spuiwater. Naast de realisatie van een gescheiden leidingsysteem en spuiwaterbufferbassin, wordt er gezamenlijk met een aantal andere deskundige partijen onderzoek gedaan naar de meest efficiënte manier om spuiwater te zuiveren en eventueel te hergebruiken. Gezamenlijk wordt er met tuinders gekeken naar de balans tussen het watersysteem in de kas en de realisatie van een collectief waterzuiveringssysteem. Zo kijkt Nieuw Prinsenland naar een gedeelde oplossing zowel bij de bron van de emissies als naar de mogelijkheden voor een collectieve oplossing.

In Nieuw Prinsenland wordt naast een afvalwatersysteem voor het spuiwater uit de glastuinbouw ook een DWA riolering aangelegd. Deze riolering is bedoeld voor “standaard” afvalwater afkomstig uit bijvoorbeeld kantines en sanitaire voorzieningen. Deze afvalwaterstroom wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het Waterschap. Ieder bedrijf op Nieuw Prinsenland heeft een eigen aansluiting op het riool.